Birthday Celebration

Foundation celebrates 75th birthday of its trustee.